Anti-discriminatiestatement

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij invulling van een opdracht onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Lees verder

Generatie Morgen heeft een antidiscriminatiebeleid en wijst iedere vorm van discriminatie af. De bedrijfsvoering van Generatie Morgen is erop gericht om de kwaliteiten van haar werknemers te matchen met de vraagstukken van opdrachtgevers. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod gebeurt ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, politieke, levens- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Generatie Morgen zorgt voor gelijke behandeling, doordat bij vraag en aanbod uitsluitend functie-gerelateerde criteria van belang zijn. Verzoeken van een opdrachtgever om bij de invulling van een opdracht, zoals – maar hiertoe niet beperkt – een adviesopdracht of interim-opdracht, rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Dit statement is met grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, dan kunt u contact met ons opnemen.